ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
แบบฟอร์มใบแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.88 KB 123338
แบบมอบหมายคาบสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.33 KB 123508
แบบฟอร์มรายงานการไปอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.23 KB 123501
ใบรายชื่อครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.87 KB 123138
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.64 KB 123297
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.59 KB 102936
รายละเอียดวิชาสอน สำหรับจัดตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.86 KB 102933
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208 KB 123305
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.54 KB 123131
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 123406
งานธนาคารโรงเรียน
แบบฟอร์มใบสมัครเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 123164
งานแนะแนว/ทุนการศึกษา/กยศ.
แบบฟอร์มใบเบิกเงินทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.38 KB 123345
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.04 KB 123481
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.98 KB 104274
Google Workspace For Students Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.06 KB 105924
Google Workspace Foe Teachers Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.88 KB 123550
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รายชื่อนศท.ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.15 KB 104273
งานแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.88 KB 104281
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.53 KB 104271