กิจกรรมของโรงเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2566
วงโยธาวาทิตโรงเรียนนำขบวนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาสายบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2566
รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลสถาบันการศึกษาหน้าใหม่” ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วม ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ( Yong Scientist Competition YSC 2023 )
โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในวันพระ
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล ( Digital Testing) ปีการศึกษา 2565
วงโยธาวาทิตโรงเรียนนำขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านกาเด็ง
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้สอนที่ได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคใต้จังหวัดสตูล และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีพร้อมด้วยเงินรางวัล
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนตันหยงมัส ชื่อ
กิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า
พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
กิจกรรมการสอบวัดผลการเรียนเรียนรู้กลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ
กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่ม
ประชุมบุคลากรครู
กิจกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ามาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)
กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นม.6